O'simliklarda mineral oziqlanishning fiziologik asoslari (5A410102-Agrokimyo)