O'simliklarni himoya qilishda ilmiy-tadqiqot usullari (5A410301-O'simliklar himoyasi)